drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji w Myśliborzu, ul. Północna 15, tel. 95 747 23 90,  95 747 31 90

poniedziałek 7.00 -16.00 wtorek, środa, czwartek 7.00 -15.00 piątek 7.00 -14.00

e-mail: komunikacja@powiatmysliborski.pl lub pojazd@powiatmysliborski.pl

oraz Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3; tel/fax 95 760 27 95

poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00 (w środę obsługa klienta do 11.00)

3. Podstawa prawna

Art. 78a Ustawy  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

4. Wymagane dokumenty

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (wypełnia właściciel/właściciele pojazdu) oraz:

 1. dowód rejestracyjny pojazdu,
 2. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 3. tablice rejestracyjne
 4. do wglądu :
 • dokument tożsamości właściciela, tj. dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osoba fizyczna, lub paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osoba fizyczna lub wypis z krajowego rejestru sądowego (w przypadku spółek) oraz zaświadczenie o nadaniu nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną, lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt. a) lub b) w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej,
 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,
 • polisa OC (do wglądu),

5. Opłata

 1. Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17,00 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
 2. Opłata administracyjna za wycofanie pojazdu z ruchu dokonana na rachunek Starostwa Powiatowego Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004:
 • na okres 2 miesięcy - 80,00 zł.
 • za każdy kolejny miesiąc od 3 do 12 miesięcy - 4,00 zł,
 • za każdy kolejny miesiąc od 13 do 24 miesięcy – 2,00 zł,
 • za każdy kolejny miesiąc od 25 do 48 miesięcy – 0,25 zł.

6. Termin załatwienia

Do 30 dni (przy sprawach skomplikowanych - dopuszcza się termin dłuższy).

7. Sposób załatwienia

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

9. Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 78a ust  1 cytowanej ustawy czasowego wycofania pojazdu z ruchu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu lub podmiotu, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5 ustawy, starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, wydając decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Wycofaniu czasowemu, na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 79 ust. 1 ustawy, podlegają zarejestrowane:

 • samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;
 • ciągniki samochodowe;
 • pojazdy specjalne;
 • autobusy.

Decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu wydaje za opłatą starosta po uprzednim złożeniu przez właściciela pojazdu lub podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5 ustawy do depozytu w tym organie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych.

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu maksymalnie na okres 48 miesięcy.

10. Załączniki

Formularz wniosku.