drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi powiatowej

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Dróg, ul. Północna 15 pok. Nr 313, Tel. 95 747 03 02

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek, Środa, Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail:drogi@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 tekst jednolity),

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018r. poz.2068 tekst jednolity).

4. Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu,

- mapa syt. – wys. w skali 1:1000 lub 1:500 z lokalizacją zjazdu i numerami zainwestowanych działek (2 egzemplarze),

- oświadczenie potwierdzające własność lub prawo do dysponowania działką przyległą do drogi wraz z zgodą właściciela nieruchomości,

- decyzja o warunkach zabudowy lub plan zagospodarowania przestrzennego (dot. budowy zjazdu), jeżeli występuje.

5. Opłata

Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 82 zł,

na konto Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu - 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002.

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2018 r. poz. 1044)

Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje na lokalizację zjazdu indywidualnego w celu obsługi budownictwa mieszkaniowego.

6. Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

7. Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej – zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu.

8. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Myśliborzu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. Informacje dodatkowe

 

10. Załączniki

Formularz wniosku

 

11. Obowiązek informacyjny RODO

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1) informuję, że w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO- w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. Z uwagi na powyższe informuję:

  1. Administratorem danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Myśliborzu reprezentowane przez Starostę Myśliborskiego, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz.

  1. Inspektor Danych Osobowych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@powiatmysliborski.pl. tel. 095 747 20 21 w240.

  1. Podstawa prawna i cele przetwarzania

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) oraz na podstawie udzielonej zgody.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Starostwie Powiatowym zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, tj. wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę, kontrolowania zgodności lokalizacji lub przebudowy zjazdu z wydanym zezwoleniem, pobierania kar pieniężnych oraz prowadzenia innych postępowań związanych z udzielonym zezwoleniem. W przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody - w celu wynikającym z treści wniosku/w celu ułatwienia kontaktu.

  1.  Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w tym jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych.

  1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie lecz zgodnie z przepisami prawa.

  1. Prawo do wniesienia skargi

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wymaganym ustawodawstwem a w przypadku, gdy nie poda Pani/Pan swoich danych nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

 

Pełnych informacji na temat obowiązku informacyjnego oraz dostępu do danych osobowych można uzyskać na stronie www.powiatmysliborski.pl oraz www.bip.powiatmysliborski.pl