drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

2. Miejsce załatwienia sprawy

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – ul. Północna 15 – pokój nr 13, tel. (95)747 90 69

Poniedziałki 7.00-16.00, Wtorek- Czwartek 7.00-15.00, Piątek  7.00-14.00

e-mail: pzon@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.) ,

·         Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r., poz. 2027) .

4. Wymagane dokumenty

-         wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wraz z odpowiednim

          zaświadczeniem lekarskim;

-         kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu) dokumentacji

          medycznej z przebiegu leczenia (karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań, wyniki    

         konsultacji specjalistycznych, zaświadczenia, opinie).

5. Opłata

Bez opłat.

6. Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

7. Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

8. Tryb odwoławczy

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego orzeczenia, za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu.

9. Informacje dodatkowe

1.       Proces wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dotyczy osób powyżej 16-go roku życia

2.       W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia               w siedzibie Zespołu lub Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

10. Załączniki

  1. Formularz wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
  2. Formularz zaświadczenia lekarskiego.