drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

 

1. Nazwa sprawy

 

Wydanie decyzji dot. przyznania nieodpłatnie na własność gruntu pod budynkami

 

2. Miejsce załatwienia sprawy

 

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Spokojna 13 pok. 7, Tel 95 747 34 31

Poniedziałek 700-1600, Wtorek – Czwartek 700-1500, Piątek 700-1400

e-mail: gkn@powiatmysliborski.pl

 

3. Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych  i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. 1989 Nr 10, poz. 53 ze zm.)

 

4. Wymagane dokumenty

 

1. Wniosek  osoby posiadającej własność budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności

2. Aktualny odpis z księgi wieczystej bądź postępowanie spadkowe potwierdzające prawo własności do budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności

3. Kserokopia dowodu osobistego i oryginał do wglądu 

 

5. Opłata

Nie podlega opłacie skarbowej 

 

 

6. Termin załatwienia

 

Zgodnie a art. 35 kpa

 

7. Sposób załatwienia

     

Wydanie decyzji administracyjnej

8. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. Załączniki

        Formularz wniosku.