herbKARTA INFORMACYJNA
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Północna 15 , 74-300 Myślibórz

 

1. Nazwa sprawy

Karta Parkingowa

2. Miejsce załatwienia sprawy

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Zdrowia i Spraw  Społecznych, ul. Północna 15 Myślibórz, pok. 12, Tel  95 747 9069

Poniedziałki 7.00-15.30, Wtorek i Piątek 7.00-14.45, Środa i Czwartek 7.00 -15.00

e-mail: zs@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005, Nr 108, poz. 908, ze zm.)

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom  (Dz. U. z 2004, Nr 67, poz. 617).

4. Wymagane dokumenty

 

1.  Wniosek o wydanie karty parkingowej

2.  Kserokopia aktualnego wydanego przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

            1) orzeczenia o niepełnosprawności lub:

            2) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub:

            3) orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

wraz ze wskazaniem - spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908, ze zm.);

3.  Oryginał dowodu wpłaty za wydanie karty parkingowej;

4.  Aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm

 

5. Opłata

Opłata w wysokości 25zł na kontoSTAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLIBORZU :   42 8355 0009 0000 2020 2000 0004;

 

 

6. Termin załatwienia

 

Organy administracji publicznej zobowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, sprawy załatwia się nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

 

7. Sposób załatwienia

Wydanie karty parkingowej

8. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o odmowie wydania karty parkingowej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za  pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni  od dnia jej doręczenia

9. Informacje dodatkowe

Osoby niepełnosprawne kierujące pojazdami i kierujący przewożący osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami:

          B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach

          B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych

          B-3a zakaz wjazdu autobusów

          B-4 zakaz wjazdu motocykli

          B-10 zakaz wjazdu motorowerów

          B-35 zakaz postoju

          B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste

          B-38 zakaz postoju w dni parzyste

          B-39 strefa ograniczonego postoju

Kartę parkingową mogą uzyskać także placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek,

Placówki zajmujące się opieką nad osobami niepełnosprawnymi uprawnione do uzyskania karty parkingowej:

     1) domy pomocy społecznej,

     2) placówki opiekuńczo-wychowawcze,

     3) ośrodki wsparcia - jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej. 

Placówki zajmujące się rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych uprawnione do uzyskania karty parkingowej:

     1) warsztaty terapii zajęciowej,

     2) ośrodki, w których organizowane są turnusy rehabilitacyjne,

     3) zakłady aktywności zawodowej,

     4) specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne - jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej   sprawności ruchowej.

Placówki zajmujące się rehabilitacją leczniczą osób niepełnosprawnych uprawnione do uzyskania karty parkingowej:

     1) zakłady opiekuńczo-lecznicze,

     2) zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,

     3) sanatoria,

     4) prewentoria,

     5) zakłady rehabilitacji leczniczej,

     6) inne zakłady opieki zdrowotnej zajmujące się statutowo wykonywaniem świadczeń zdrowotnych związanych z rehabilitacją leczniczą jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

Placówki zajmujące się edukacją osób niepełnosprawnych uprawnione do uzyskania karty parkingowej:

       1) przedszkola, szkoły, szkoły wyższe, ośrodki zajmujące się edukacją

- jeżeli kształcą się w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej

Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla niepełnosprawnych

Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą samochodu w sposób umożliwiający odczytanie jej pierwszej strony, na której znajduje się emblemat z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego.

10. Załączniki

        Formularze wniosków.